Общи Условия

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.hubava.eu и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги  Тихомир Петров с телефон: 0877848402, e-mail: office@hubava.eu, наричано по-долу за краткост „ХУБАВА” от една страна и от друга страна –  Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.hubava.euнаричан по-долу за краткост „сайт”.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С настоящите Общи условия ХУБАВА уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
 2. На страницата www.hubava.eu се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. ХУБАВА гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ХУБАВА за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 4.  ХУБАВА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ХУБАВА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ХУБАВА при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
 6. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни  да бъдат предоставяни от ХУБАВА на трети лица – куриери . За повече информация вижте политика за поверителност, която е част от общите условия

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

 1. Електронният магазин www.hubava.euпредлага гама от дрехи. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.hubava.eu 

8.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични в момента на самата поръчка, това се случва само ,когато няколко потребителя поръчват същият продукт в същото време.

 1. ХУБАВА не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
 2. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само  характеристики, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като ХУБАВА не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
 3. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.
 4. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
 5. ХУБАВА си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

ПОРЪЧКИ

 1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на ХУБАВА. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта  www.hubava.euпредвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 – 23 от настоящите Общи условия.
 2. За да направите поръчка през сайта на ХУБАВА, следвайте следните стъпки:

14.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел  МАГАЗИН на сайта. Изберете размер иколичество.

14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Купи (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в  прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите  икона на „Моята кошница”. До него вдясно е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

14.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „приключване на поръчката”.

14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, e-mail.

14.6.    Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности.

14.7.  Преди да продължите към завършване на поръчката, моля  запознайте се с общите условия за пазаруване на електронен магазин  www.hubava.eu  и в случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Приключване на поръчката”.

14.8.  На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

14.9.  Във всеки един момент, преди натискане на  „Приключване на поръчката”. , Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.

14.10. Натискането  на  „Приключване на поръчката”, означава ,че поръчката е финализирана”.

 1. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “хубава” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “Приключване на поръчката”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
 2. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
 3. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, ХУБАВА има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 4. Ако е необходимо, служител на ХУБАВА ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

19.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“).

19.1.2. Плащане с дебитна карта.

19.1.3.  Плащане с кредитна карта.

19.1.4. По банков път

19.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България: – Не се извършват доставки на територия ивън България

19.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на ХУБАВА, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.

 1. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ХУБАВА сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
 2. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ХУБАВА, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 3. При избран начин на плащане „с дебитна/кредитна карта”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.
 4. Може да се приеме и друг начин на плащане, ако потребителя е заявил предваритлно и има съгласие от страна на ХУБАВА.

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от електронния магазин www.hubava.eu, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

24.1. за територията на Република България – до 3 /три/ работни дни.

24.2. извън територията на Република България (за ЕС) – до 5 /пет/ работни дни.

Срокът за доставка започва да тече, след като служител на ХУБАВА се свърже с клиента, за потвърждаване на поръчката, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път” или „с дебитна/кредитна карта”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

 1. ХУБАВА не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ХУБАВА обстоятелства.
 2. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка.   При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци на – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети,документа за покупа. Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ХУБАВА на тел. 0877848402
 3. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и ХУБАВА не бъде незабавно уведомен на тел 0877848402, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
 4. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ХУБАВА на тел 0877848402 за отстраняване на несъответствието.
 5. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи.Всички пратки пътуват с документ за покупка за стоки.  За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ХУБАВА се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
 7. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на ХУБАВА на тел. 0877848402
 8. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, ХУБАВА има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
 2. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на ХУБАВА на формата за въпроси и запитвания или на тел 0877848402, в рамките на работното време: от 9:00 до 14:00 часа, от понеделник до петък.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. ХУБАВА не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 4. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.hubava.eu е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ХУБАВА и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
 5. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох  и приемам общите условия”  в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
 6.  Европейската платофрма за онлайн решаване на спорове