политика за поверителност и бисквитки

Изключително сме доволни, че проявихте интерес към www.hubava.eu. Защитата на данните е особено важен приоритет за управлението на ХУБАВА ЕООД. Използването на интернет страниците на ХУБАВА ЕООД е възможно без указание за лични данни; обаче, ако даден субект на данни иска да използва  услуги чрез нашия уебсайт, може да стане необходимо обработването на лични данни със съгласието на субекта на данните.
Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните  и в съответствие със специфичните за всяка държава данни за защита на данните приложими за ХУБАВА ЕООД.
Като администратор, ХУБАВА ЕООД е внедрила  технически и организационни мерки за осигуряване на  защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт.

Тази  политика за поверителност обяснява какъв тип лични данни събираме, как се използват личните данни, на кого и в какви ситуации такива лични данни са разкрити и как можете да поискате промяна или заличаване на вашите лични данни, които държим за вас. Също така, тъй като нашият уеб сайт използва „бисквитки“, секцията „Бисквитки“ тук ви предлага необходимите подробности във връзка с това.

Тази политика за поверителност е включена и е част от нашите Общи условия. Ето защо, като приемете нашите Общи условия, приемате тези правила за поверителност.

Предмет и цели

1.   С  тази политика за поверителност се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

2.    С  тази политика за поверителност се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

3.   Свободното движение на лични данни в рамките на Съюза не се ограничава, нито се забранява по причини, свързани със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Тази политика е основана въз основа на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 • Определения и термини 

Декларацията за защита на данните на ХУБАВА ЕООД се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните. Декларацията ни за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.
В тази декларация за защита на данните използваме следните термини:

1. Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данните“). Разграничително физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

2. Субект на данните

Субект на данните е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

3. Обработка

Обработка е всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

5. профилиране

Профилирането означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или предвиждане на аспекти, свързани с работата на физическото лице на работното място, икономическата ситуация, здравето,  интересите, надеждността, поведението, местоположението или движенията.

6. Псевдонимация

Псевдонимизацията е обработката на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се приписват на конкретно физическо лице без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се води отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

7. контролер или контролер, отговарящ за обработката

Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от правото на Съюза или на държавите-членки, администраторът или конкретните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени от правото на Съюза или на държавите-членки.

8.Процесор

Преработвателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

9. Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели; обработката на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

10. трето лице

Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или преработвателя имат право да обработват лични данни.

11.Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той, чрез изявление или чрез ясни положителни действия, означава съгласие за обработването на лични данни, свързани с него ,

 

 • Име и адрес на администратора

Контролерът за целите на Общия регламент за защита на данните, други закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, са:
ХУБАВА ЕООД
ул. Капитан Маринов 1
7020 Русе
България – Русе
Телефон: +359877848402
Имейл: office@hubava.eu
Уебсайт: www.hubava.eu

 • Име и адрес на служителя по защита на данните

Отговорникът по защита на данните на администратора е:
Тихомир Петров
ХУБАВА ЕООД
ул. Капитан Маринов 1
7020 Русе
РУСЕ
Телефон: +359877848402
Имейл: admin@hubava.eu
Уебсайт: www.hubava.eu
Всеки субект на данни може по всяко време да се свърже директно с нашия служител по защита на данните с всички въпроси и предложения относно защитата на данните.

 • Бисквитки

Интернет страниците на ХУБАВА ЕООД използват „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.
Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много бисквитки съдържат така наречената „бисквитка“. ID на „бисквитка“ е уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от низ на знаци, чрез който могат да бъдат присвоени интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат отделните браузъри на обектните данни от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“
Чрез използването на „бисквитки“ ХУБАВА ЕООД може да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.
Чрез „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня статиите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“.
Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако обектът на данните деактивира настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

 • Събиране на общи данни и информация

Сайтът на ХУБАВА ЕООД събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат  електронно уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните могат да бъдат

(1) използваните видове и версии на браузъра,

(2) операционната система, използвана от системата за достъп,

(3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти),

(4) подсайтове

(5) датата и часа на достъп до интернет страницата,

(6) адреса на интернет протокола (IP адрес),

(7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и

(8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация ХУБАВА ЕООД не прави изводи за субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да:

(1) правим правилно съдържанието на уебсайта си,

(2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му,

(3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии.

(4) предоставя на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. По тази причина ХУБАВА ЕООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните

 • Регистрация на нашия уеб сайт. ( Регистрацията е премахната от администратора до бъдещо съобщение )

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои лични данни се предават на контролера се определя от съответната маска за въвеждане, използвана за регистрацията. Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел. Контролерът може да поиска прехвърляне на един или повече процесори (например колетни услуги), които също използват лични данни за вътрешна цел, които могат да бъдат приписани на контролера.
С регистрацията си в уеб сайта на администратора се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от съответния обект – дата и час на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на фона на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Доколкото съхранението на тези данни е необходимо за осигуряване на контролера. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.
Регистрацията на субекта на данни с доброволно посочване на лични данни има за цел да даде възможност на администратора да предостави на субекта на данните съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители поради естеството на въпросния въпрос. Регистрираните лица могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.
Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данните коригира или заличава личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение. Целият персонал на контролера е на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

 • Абонамент за нашите бюлетини

На уеб сайта на ХУБАВА ЕООД потребителите получават възможност да се абонират за бюлетина. Полетата за въвеждане, използвани за тази цел, определят кои лични данни се предават, както и кога е поръчан бюлетинът от администратора.
ХУБАВА ЕООД периодично информира клиентите си чрез бюлетин за предложения, намаления и новини. Информационният бюлетин на ХУБАВА ЕООД може да бъде получен от субекта на данните единствено ако, субектът на данните има валиден адрес на електронна поща и се регистрира за получаването на бюлетина. Имейл за потвърждение ще бъде изпратен на имейл адреса, регистриран от субекта на данните за първи път за изпращане на бюлетин по правни причини в процедурата за двойно включване. Този имейл за потвърждение се използва, за да докаже, че собственикът на имейл адреса като субект на данните е упълномощен да получава бюлетина.
По време на регистрацията за бюлетина ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи за целта на правната защита на администратора.
Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, доколкото това е необходимо за функционирането на бюлетина или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събирани от бюлетина, на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е предоставил за изпращане на бюлетина, може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всяка бюлетина се намира съответна връзка (линк). Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно като съобщите това на администратора по различен начин, описан в страницата на контакти.

 • Бюлетин-проследяване

Бюлетинът на ХУБАВА ЕООД съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрен графичен, вграден в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се позволи записването и анализът на регистрационните файлове. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, ХУБАВА ЕООД може да види дали и кога е било открито електронно съобщение от субект на данни и кои връзки в електронната поща са били извикани от субектите на данни.
Такива лични данни, събрани в проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и анализират от администратора, за да се оптимизира изпращането на бюлетина, както и да се адаптира съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни. Субектите на данни имат право по всяко време да отменят съответната отделна декларация за съгласие, издадена чрез процедурата за двойно включване. След анулиране тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора.

 • Възможност за контакт чрез уебсайта

Сайтът на ХУБАВА ЕООД съдържа форма за контакт, която позволява бърз електронен контакт с нашата фирма, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако обектът на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

 • Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или доколкото това е предоставено от европейския законодател или от други законодателни органи в закони или подзаконови актове, на които администраторът е подчинен.
Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът за съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания

 • Права на субекта на данните

а) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора потвърждението дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

б) Право на достъп

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи безплатната информация за личните данни, съхранявани по всяко време, и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

1. целите на обработката;
2. категориите на съответните лични данни;
3. получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
4. когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
5. наличието на правото да се поиска от администратора поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;
6. наличието на право да се подаде жалба в надзорен орган;
7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
8. наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и поне в тези случаи значима информация за съответната логика, както и значението и предвидените последствия на такава обработка за субекта на данните.
Освен това субектът на данните има право да получи информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.
Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

в) Право на поправка

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без неоснователно забавяне поправката на неточни лични данни, които се отнасят до него. Като се вземат предвид целите на обработката, субектът на данните има право да има попълнени непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.
Ако даден субект на данни желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

г) Право на изтриване (право да бъдете забравени)

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора изтриването на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно забавяне и администраторът е задължен да изтрие личните данни без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания се прилага, доколкото обработката не е необходима:

1.Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
2. Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА или член 9, параграф 2, буква а) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, и когато няма другo правнo основание за обработка.
3. Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и няма преимуществени законосъобразни основания за обработката или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
4. Личните данни са били незаконно обработени.
5. Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът.
6. Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услугите на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Ако, една от посочените по-горе причини се отнася и субектът на данните желае да поиска изтриването на лични данни, съхранявани от ХУБАВА ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служител на ХУБАВА ЕООД незабавно ще се увери, че заявката за изтриване е спазена незабавно.

Когато администраторът е направил лични данни публични и е длъжен съгласно член 17, параграф 1 да заличи личните данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, които субектът на данни е поискал от тези контролиращи лица да изтрият всякаква връзка с копие или копиране или репликиране на тези лични данни, доколкото не се изисква обработка. Служители на ХУБАВА ЕООД ще организират необходимите мерки в отделни случаи.

д) Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от контролиращия орган ограничения на обработката, когато се прилага едно от следните:
1.Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.
2. Обработката е незаконна и лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване.
3. Контролерът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.
4. Субектът на данните възрази срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, докато се провери дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.

Ако едно от посочените по-горе условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничаване на обработката на лични данни, съхранени от ХУБАВА ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служителят на ХУБАВА ЕООД ще уреди ограничаването на обработката.

е) Право на възражение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да възрази по всяко време на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, с обработването на лични данни, които се отнасят до него, което се основава на буква д) или буква е) ) от член 6, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. Това важи и за профилиране въз основа на тези разпоредби.
ХУБАВА ЕООД вече няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да покажем убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на искове.
Ако ХУБАВА ЕООД обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възразява по всяко време до обработването на лични данни, отнасящи се до него за тази маркетинг. Това се отнася до профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако субектът на данни възразява срещу ХУБАВА ЕООД за обработката за директен маркетинг, ХУБАВА ЕООД вече няма да обработва личните данни за тези цели.
Освен това субектът на данните има право на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, да възразява срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него от ХУБАВА ЕООД за научни или исторически научни цели или за статистически цели съгласно член 89, Параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана от съображения за обществен интерес.
За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се свърже с всеки служител на ХУБАВА ЕООД. Освен това субектът на данните е свободен в контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58 / EC, да използва своето право да се противопостави с автоматизирани средства, като използва технически спецификации.

ж) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, които го засягат, или подобно съществено се отразява върху него, доколкото решението Параграф 1 не е необходима за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или 2) не е разрешен от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така определяне на подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.
Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните ХУБАВА ЕООД трябва да приложи подходящи мерки за да защити правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.
Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на ХУБАВА ЕООД.

з) Право на отказ от съгласие за защита на данните

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Ако лицето, за което се отнасят данните, желае да упражни правото си да оттегли съгласието, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на ХУБАВА ЕООД.

 • Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа.
Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет общността да предоставя лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да осъществяват мрежа чрез заявки за приятелство.
Функциониращата компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия.
При всяко включване в една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната технология на субекта на данните е автоматично подкани да изтеглите показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента Facebook. Преглед на всички приставки във Facebook може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.
Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт – кой конкретен подстисп на нашия интернет страница беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Facebook и се асоциира със съответния профил в Facebook на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, напр. бутон „Подобно“ или ако субектът на данни подаде коментар, Facebook съответства на тази информация с личната потребителска сметка в Facebook на субекта на данните и съхранява личните данни.
Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, когато обектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на извикването на нашия уебсайт. Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данните, то той или тя може да предотврати това, като излезе от своя Facebook профил, преди да се обадим на нашия уебсайт.
Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това се обяснява какви възможности за настройка Facebook предлага, за да защити поверителността на субекта на данните. Освен това са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни във Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да се премахне предаването на данни във Facebook.

 •  Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google AdSense

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdSense. Google AdSense е онлайн услуга, която позволява поставянето на реклами на сайтове на трети страни. Google AdSense се основава на алгоритъм, който избира реклами, показвани на сайтове на трети страни, за да съответстват на съдържанието на съответния сайт на трета страна. Google AdSense позволява насочване по интереси на потребител на интернет, което се осъществява чрез генериране на индивидуални потребителски профили.
Оперативната компания на Google компонента на AdSense е Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
Целта на компонента на AdSense на Google е интегрирането на реклами на нашия уебсайт. Google AdSense поставя „бисквитка“ в информационната технология на субекта на данните. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С настройката на „бисквитката“, Alphabet Inc. има възможност да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и в която е интегриран компонент на Google AdSense, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google AdSense с цел онлайн рекламиране и уреждане на комисионни на Alphabet Inc. По време на тази техническа процедура предприятието Alphabet Inc. придобива знания за лични данни, като IP адреса на субекта на данните, който служи на Alphabet Inc., както и да разберат произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създадат комисионни споразумения.
Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такова приспособяване към използвания интернет браузър също би попречило на Alphabet Inc. да зададе „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. Освен това, „бисквитките“, които вече се използват от Alphabet Inc., могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.
Освен това, Google AdSense също така използва така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която е вградена в уеб страници, за да се даде възможност за запис на лог файл и анализ на лог файл, чрез който може да се извърши статистически анализ. Въз основа на вградените проследяващи пиксели, Alphabet Inc. е в състояние да определи дали и кога даден уебсайт е бил открит от субект на данни и кои връзки са били кликнали върху него. Проследяващите пиксели служат, наред с другото, за анализ на потока от посетители на уебсайт.
Чрез Google AdSense личните данни и информация, която включва и IP адреса и са необходими за събирането и осчетоводяването на показваните реклами, се предава на Alphabet Inc. в Съединените американски щати. Тези лични данни ще се съхраняват и обработват в Съединените американски щати. Alphabet Inc. Може да разкрие събраните лични данни чрез тази техническа процедура на трети страни.
Google AdSense е допълнително обяснено под следната връзка https://www.google.com/intl/bg/adsense/start/.

 •  Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Анализ (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Анализ (с функцията анонимност). Google Анализ е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането, събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за анализ на уебсайтове събира, както и, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била гледана подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.
Операторът на компонента на Google Анализ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
За уеб анализите чрез Google Анализ администраторът използва приложението „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимира при достъпа до нашите уебсайтове от държава-членка на Европейския съюз или от друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Целта на компонента на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, както и, за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.
Google Анализ поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С настройката на „бисквитката“ Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и в която е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google Анализ за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура предприятието Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни споразумения.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.
Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google Анализ да зададе „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.
Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи такъв , За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Тази добавка в браузъра указва на Google Анализ чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават в Google Анализ. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение на Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данните по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Анализ. Ако добавката на браузъра бе деинсталирана от субекта на данните или от друго лице, което може да се припише на сферата им на компетентност или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в браузъра.
Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML. Google Анализ е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/.

 • Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на ремаркетинга в Google

На този уебсайт администраторът е интегрирал услугите за ремаркетинг на Google. Ремаркетингът на Google е функция на Google AdWords, която позволява на дадено предприятие да показва реклами на потребители на интернет, които преди това са пребивавали на интернет страницата на предприятието. Интегрирането на ремаркетинга в Google следователно позволява на дадено предприятие да създава потребителски реклами и по този начин показва подходящи реклами на заинтересовани потребители на интернет.
Операторската компания на услугите за ремаркетинг на Google е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
Целта на ремаркетинга в Google е вмъкването на реклами, свързани с интереси. Ремаркетингът на Google ни позволява да показваме реклами в мрежата на Google или на други уебсайтове, които се основават на индивидуалните нужди и отговарят на интересите на интернет потребителите.
Ремаркетингът на Google задава „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С настройката на „бисквитката“ Google дава възможност за разпознаване на посетителя на нашия уеб сайт, ако той извика последователни уеб страници, които също са част от рекламната мрежа на Google. При всяко обаждане до интернет сайт, на който услугата е интегрирана от ремаркетинга на Google, уеб браузърът на субекта на данни се идентифицира автоматично с Google. По време на тази техническа процедура Google получава лична информация, като например IP адреса или поведението на сърфиращия потребител, които Google използва, inter alia, за вмъкване на реклами, свързани с интереси.
„Бисквитката“ се използва за съхраняване на лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.
Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе „бисквитка“ на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.
Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу рекламирането въз основа на интереси от Google. За тази цел субектът на данните трябва да отвори връзката към www.google.de/settings/ads и да направи желаните настройки за всеки интернет браузър, използван от субекта на данните.
Допълнителна информация и действителните разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

 •  Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google-AdWords

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdWords. Google AdWords е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите от търсенето с Google и рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да определи конкретни ключови думи, с помощта на които се показва само реклама в резултатите от търсенето с Google, когато потребителят използва търсещата машина, за да извлече резултат от търсенето, свързано с ключови думи. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на съответните уеб страници, като се използва автоматичен алгоритъм, като се вземат предвид предварително дефинираните ключови думи.
Оперативната компания на Google AdWords е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
Целта на Google AdWords е популяризирането на уебсайта ни чрез включването на съответна реклама в уеб сайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето на търсачката Google и вмъкване на реклами от трети страни на нашия уебсайт.
Ако даден субект на данни стигне до уебсайта ни чрез реклама от Google, в системата за информационни технологии на субекта на данните е подадена „бисквитка“ за преобразуване чрез Google. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако „бисквитката“ не е изтекла, „бисквитката“ за преобразуване се използва, за да провери дали някои под-страници, например кошчето за пазаруване от онлайн магазинна система, са били извикани на нашия уебсайт. Чрез „бисквитката“ за преобразуване Google и администраторът могат да разберат дали човек, който е достигнал до реклама в AdWords на нашия уеб сайт, генерира продажби, т.е. извършва или отменя продажба на стоки.
Данните и информацията, събрани чрез използването на „бисквитката“ за преобразуване, се използват от Google за създаване на статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват, за да се определи общият брой потребители, които са били показвани чрез реклами от AdWords, за да се установи успехът или неуспеха на всяка реклама от AdWords и да се оптимизират рекламите ни в AdWords в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да идентифицира субекта на данните.
Бисквитката за конвертиране съхранява лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.
Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ от нашия уебсайт, както е посочено по-горе, чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да постави „бисквитка“ за преобразуване в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, зададена от Google AdWords „бисквитка“ може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.
Субектът на данните има възможност да се противопостави на рекламата, основана на интереси на Google. Следователно, субектът на данните трябва да има достъп от всеки браузър, използващ връзката www.google.de/settings/ads, и да зададе желаните настройки.
Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

 •  Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Jetpack за WordPress

На този уебсайт администраторът е интегрирал Jetpack. Jetpack е Plug-in за WordPress, който предоставя допълнителни функции на оператора на уебсайт, базиран на WordPress. Jetpack позволява на оператора на интернет сайта, наред с другото, да прегледа посетителите на сайта. Чрез показването на свързани публикации или публикации или възможността за споделяне на съдържание на страницата е възможно да се увеличат и номерата на посетителите. В допълнение, функциите за сигурност са интегрирани в Jetpack, така че сайтът, който използва Jetpack, е по-добре защитен от нежелани кибер атаки. Jetpack оптимизира и ускорява зареждането на изображения в уеб сайта.
Оперативната компания на Jetpack Plug-Ins за WordPress е Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, Сан Франциско, CA 94107, САЩ. Оперативното предприятие използва технологията за проследяване, създадена от Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, САЩ.
Jetpack поставя „бисквитка“ върху информационната технология, използвана от субекта на данните. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. При всяко обаждане до една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент на Jetpack, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично се подканва да изпрати данни чрез компонента на Jetpack за целите на анализа до Automattic. По време на тази техническа процедура Automattic получава данни, които се използват за създаване на общ преглед на посещенията на уебсайтове. Така получените данни служат за анализ на поведението на субекта на данни, който има достъп до интернет страницата на администратора и се анализира с цел оптимизиране на уебсайта. Данните, събрани чрез компонента на Jetpack, не се използват за идентифициране на субекта на данните без предварителното получаване на отделно изрично съгласие на субекта на данните. Данните идват и за обявяването на Quantcast. Quantcast използва данните за същите цели като Automattic.
Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотвратява настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Automattic / Quantcast да зададе „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Automattic / Quantcast, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.
Освен това субектът на данните има възможността да възразява срещу събиране на данни, свързани с използването на този интернет сайт, генерирани от „бисквитката“ на Jetpack, както и обработката на тези данни от Automattic / Quantcast и възможността да се изключи всяка такава , За тази цел, субектът на данните трябва да натисне бутона „отказ“ под връзката https://www.quantcast.com/opt-out/, който определя „бисквитка“ за отказване. Комплектът „бисквитки“ за отказване от тази цел се поставя върху информационната система, използвана от субекта на данните. Ако „бисквитките“ са изтрити в системата на субекта на данните, тогава субектът на данните трябва отново да извика връзката и да зададе нова „бисквитка“ за отказване.
С настройването на „бисквитката“ за отказване обаче съществува възможност уебсайтовете на администратора да не могат да се използват напълно от субекта на данните.
Приложимите разпоредби за защита на данните на Automattic могат да бъдат достъпни под https://automattic.com/privacy/. Съответните разпоредби за защита на данните на Quantcast могат да бъдат достъпни под https://www.quantcast.com/privacy/.

 • Правно основание за обработката

Член,. 6, параграф 1, буква б) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  служи като правно основание за обработка на операции, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставянето на друга услуга, обработката е въз основа на член 6, параграф 1, буква а). b РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Нашата компания подлежи на правно задължение, с което се изисква обработка на лични данни, като например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) c РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. Това правно основание се използва за обработка на операции, които не са обхванати от нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или на трета страна, освен ако такива интереси са пренебрегнати от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Подобни операции по усъвършенстване са особено допустими, защото са специално посочени от европейския законодател. Той счита, че може да се приеме легитимен интерес, ако субектът на данните е клиент на администратора.

 • Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни, са съответният задължителен период на задържане. След изтичането на този срок съответните данни се заличават рутинно, доколкото вече не са необходими за изпълнението на договора или за започването на договор.

 • Предоставяне на лични данни като законови или договорни изисквания; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможните последици от липсата на такива данни.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби) или може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Понякога може да се наложи да сключите договор, че субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данните е, например, задължен да ни предостави лични данни, когато нашата компания сключи договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен. Преди лицето да предостави лични данни, субектът на данните трябва да се свърже с всеки служител. Служителят изяснява на субекта на данните дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали е налице задължение за предоставяне на личните данни и последиците от непредоставянето на личните данни данни.

 • Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Тази политика за поверителност е  разработенa в сътрудничество с RC GmbH, и немските адвокати от WBS-LAW.

 

Ние си запазваме правото да променяме понякога тази Декларация за поверителност, затова я преглеждайте често на този уебсайт. Ако направим каквито и да било промени, нямаме задължение да Ви изричаме изрично по имейл или да публикувате известие на началната страница на сайта. Поради това Ви препоръчваме да прочетете от време на време нашата ревизирана декларация за поверителност. Предоставянето на лични данни на ХУБАВА ЕООД собственик на www.hubava.eu от потребителите не е задължително. Във всеки момент можете да заявите свободно модифицирането и / или заличаването на личните Ви данни от базата данни на уебсайта. Използвайки нашия уебсайт, вие изрично приемате нашата Декларация за поверителност.